ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

0

โรงเรียน

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน /nan%
1.2. นร.1 - 20 /nan%
1.3. นร.21 - 40 /nan%
1.4. นร.41 - 60 /nan%
1.5. นร.61 - 80 /nan%
1.6. นร.81 - 100 /nan%
1.7. นร.101 - 120 /nan%

0

ห้องเรียน
ตาราง

0

นักเรียน
ตาราง

0

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.
DATA MAX .500  

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 1

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลัง/รร.

ก่อน 1 ตค.
nan%
ตั้งแต่ 1 ตค.
nan%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
by HRMS  
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก (0 - 120) /nan%
ขนาดกลาง (121 - 600) /nan%
ขนาดใหญ่ (601 - 1500) /nan%
ขนาดใหญ่พิเศษ (ตั้งแต่ 1501 ขึ้นไป) /nan%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 (0 - 120) /nan%
ขนาดที่ 2 (121 - 200) /nan%
ขนาดที่ 3 (201 - 300) /nan%
ขนาดที่ 4 (301 - 499) /nan%
ขนาดที่ 5 (500 - 1499) /nan%
ขนาดที่ 6 (1500 - 2499) /nan%
ขนาดที่ 7 (ตั้งแต่ 2500 ขึ้นไป) /nan%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน - เกณฑ์บุคคล
ขนาดเล็ก (0 - 119) /nan%
ขนาดกลาง (120 - 719) /nan%
ขนาดใหญ่ (720 - 1679) /nan%
ขนาดใหญ่พิเศษ (ตั้งแต่ 1680 ขึ้นไป) /nan%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
0 โรงเรียน

8 อำเภอ
สระบุรี

โรงเรียน

ตาราง
หนองแซง

โรงเรียน

ตาราง
บ้านหมอ

โรงเรียน

ตาราง
ดอนพุด

โรงเรียน

ตาราง
หนองโดน

โรงเรียน

ตาราง
พระพุทธบาท

โรงเรียน

ตาราง
เสาไห้

โรงเรียน

ตาราง
เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียน

ตาราง

เครือข่าย
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
Version.